آسپیرین با داروهای NSAID تداخل دارد.

Tylenolهمان استامینوفن خودمان است.
NSAID های شایع هم: ناپروکسن، پروفن ها، اکسی کام ها، ایندومتاسین و ...
هدف، تبلیغ این دارو نیست.
فقط می خواهیم به جمله درستی که دستمایه این تبلیغ قرار گرفته توجه کنیم و آن را از یاد نبریم.

نوشته شده توسط تلخون در چهارشنبه هشتم شهریور ۱۳۹۱ |